Dziś jest piątek 04 grudnia 2020, imieniny: Barbary i Piotra

Klauzula informacyjna dla korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej (pobierz - plik PDF)


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PYRZYCKIEGO

Stosownie do art. 8a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1255 ze zm.) Starosta Pyrzycki udostępnił listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego

Lista do pobrania (plik PDF)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW

Od stycznia 2020 r. prowadzony będzie nadal punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt prowadzony będzie w pokoju nr 2 znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Warnice.
Lokal będzie czynny w godzinach 09.00-13.00 w czwartki, dwa do trzech razy w każdym miesiącu zgodnie z harmonogramem (harmonogram może uleć zmianom w trakcie roku). Harmonogram do pobrania poniżej artykułu.

Informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

Podmioty uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Stosownie do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione do korzystania z darmowego poradnictwa prawnego są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa osobie jej udzielającej pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :
1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
2) osobie doświadczającej trudności
w komunikowaniu się - ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej - Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa rodzinnego
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- prawa administracyjnego,
- prawa podatkowego,
- prawa karnego,
- spraw administracyjnych,
- innych spraw.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
a) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoba, która:
a) osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Od dnia 1 stycznia 2019 r.    świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. 91 88 11 300.

Z ważnych powodów może być ustalona inna kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży uzyskują nieodpłatną pomoc prawną poza kolejnością.

 

Terminy funkcjonowania Nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej w roku 2020
Urząd Gminy Warnice w godzinach 09.00-13.00
Styczeń: 2, 16, 30
Luty: 13, 27
Marzec: 12, 26
Kwiecień: 9, 23
Maj: 7, 21
Czerwiec: 25
Lipiec: 9, 23
Sierpień: 13, 27
Wrzesień: 10, 24
Październik: 8, 22
Listopad: 5, 19
Grudzień: 10, 24


kliknij na logo

Jest to portal internetowy stworzony przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5907368 osób