Dziś jest środa 19 stycznia 2022, imieniny: Henryka i Mariusza

Klauzula informacyjna dla korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej (pobierz - plik PDF)


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PYRZYCKIEGO

Stosownie do art. 8a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1255 ze zm.) Starosta Pyrzycki udostępnił listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego

Lista do pobrania (plik PDF)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW

KOMUNIKAT STAROSTWA

W związku z wystąpieniem czwartej fali koronawirusa w Polsce, zawieszamy od dnia 01.01.2022 r. załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego.

Skorzystać można z możliwości kontaktu osobistego w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul Lipiańska 4 pok.17c. 

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem

nr telefonu: 91881139

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, lokal nr 17 c, grudzień 2021 r.

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Robert Balcerowicz

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

Środa

05.01.2022

19.01.2022

9.00 – 13.00

Adwokat Agnieszka Woźniak

Czwartek

 

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska

Piątek

9.00 – 13.00

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - grudzień 2021 r. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektronicznych.

Czwartek

 

13.01.2022

27.01.2022

 

7.30 – 10.30

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

tel. 600 362 296

stanislaw_baranowski@op.pl

Dla mieszkańców gminy Warnice

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem
nr telefonu:  918811398

Pełna treść informacji oraz wykaz kontaktów do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach (kliknij)

 

Poradniki z zakresu edukacji prawnej o bieżące informacje dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach: http://www.pyrzyce.pl/asp/nieodplatna-pomoc-prawna,265,,1

 

 

Informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

Podmioty uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Stosownie do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione do korzystania z darmowego poradnictwa prawnego są osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa osobie jej udzielającej pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :
1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
2) osobie doświadczającej trudności
w komunikowaniu się - ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej - Pomoc prawna będzie polegała na:

1. poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa rodzinnego
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- prawa administracyjnego,
- prawa podatkowego,
- prawa karnego,
- spraw administracyjnych,
- innych spraw.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
a) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoba, która:
a) osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 


 

kliknij na logo

Jest to portal internetowy stworzony przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.